Install Theme

“Ninxia - detail”, Malerei auf Leinwand 50 x 40 cm. Zerstört/destroyed.